Referat Marts 2022

HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING
         Fredag den 18. marts 2022 i Klubhuset kl. 17.00
         Annonceret d. 3. marts 2022 i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.

         DAGSORDEN:                                                                           Beslutninger

 1. Valg af dirigent                                                                     Jan Vesth valg
 1. Formandens beretning v/HC Pedersen                                     Godkendt 
 1. Beretning fra udvalgene:

Badminton:         Doris Carlsen                                              Fremlagt
Bordtennis:         Kenny Jensen                                             Fremlagt
Fodbold:             Jeppe Pedersen                                          Fremlagt
Gymnastik:         Iris V. Kofod                                                Fremlagt
Petanque:           Kaj Erik Hansen                                          Fremlagt af Jane Riis
Kroket:               Herdis Jensen                                             Fremlagt af Leif Nielsen
Orientering fra
Esport:              Merete Verner Krogh                                    Afbud
Floorball:           Carl Johan Mikkelsen                                    Afbud
Five-A-Side:        Frank Weltz Petersen                                   Afbud

 1. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2021                      Godkendt  

v/Trine Leerskov

 1. Indkomne forslag

Ny kontingent struktur v/Bestyrelsen                                      Godkendt

 1. Fremlæggelse af budget for 2022 v/Trine Leerskov                   Godkendt 
 1. Valg af forretningsudvalg:

A: Formand for 2 år
*På valg: HC Pedersen (ønsker genvalg)                             Genvalgt

B: 2 forretningsudvalgs medlemmer for 2 år
*På valg: Carsten Pedersen (ønsker genvalg)                      Genvalgt  
*På valg: Jeppe Pedersen (ønsker genvalg)                         Genvalgt   

C: 1 suppleant for 2 år
*På valg: Johnny Asmussen (ønsker ikke genvalg)               Christian Kofod valgt   

 1. Valg af klubhustilsyn for 1 år:

På valg: Mogens Haugbølle, Bo Rasmussen,                            Genvalgt
og Kim Rømer                                                          Genvalgt

 1. Valg af fanebærer for 1 år:

På valg: Tom Vesth                                                               Genvalgt
Suppleant på valg: Iris Kofod                                                 Genvalgt

 1. Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:

På valg: Flemming Hansen                                                    Genvalgt
Revisorsuppleant på valg: Knud Erik Olsen                              Genvalgt

 1. Eventuelt

+ tak og årets leder + 3 foldigt leve HIF                                  Trine Leerskov og Carsten Pedersen

Forslag fra Bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen
den 18. marts 2022.

Ny kontingentstruktur

 • Punkt 5 på dagsordenen

Bestyrelsen foreslår, at der indføres ét fælles kontingent for alle medlemmer af Hasle Idrætsforening.

Betaling af ét kontingent pr. medlem skal gælde fra den 1. september 2022, og skal forstås på den måde, at man efter at have betalt sit kontingent, så kan man dyrke al den idræt i foreningen, som man har lyst til.

Bestyrelsen foreslår, at børn og unge op til 18 år betaler 600 kr. om året og unge og voksne fra 18 år og opefter betaler 900 kr. om året.

Medlemmerne betaler de nævnte satser ved indmeldelse i perioden 1/9 til 31/12, hvorfor der sker en graduering i kontingentet ved indmeldelse i perioden 1/1 til 31/8 det efterfølgende år.

Medlemmerne i Kroket og Petanque er undtaget det nævnte fælleskontingent, og har fra den 1. september 2022 et kontingent på 300 kr. om året. Dog skal medlemmer i disse afdelinger betale fælleskontingentet, hvis de ønsker at dyrke en andet idræt ud over kroket eller petanque.

Ligeledes vil SMART træning, der hører under Gymnastik, bibeholde deres nuværende kontingent på 600 kr. om året.

Bestyrelsens forslag blev drøftet og godkendt på bestyrelsesmødet den 7. februar 2022.

Skriv til os